زیباپن

تولید کننده پیشرفته ترین سیستمهای انواع قالب و پنجره های دوجدارهUPVC و شیشه ها

+98 9125866948
info@zibapan.ir

ضمانت نامه پروفیل

کلیه پروفیل های اصلی تولیدی زیباپن به رنگ سفید ( بدون روکش در قسمت خارجی و بدون سایر رنگ ها ) در کلیه مناطق آب و هوایی ایران از لحاظ تغییر رنگ و تغییر شکل ( دفرماسیون) مقاومت ( تنش و پیچش) در محدوده تعریف شده در استاندارد ملی به مدت بیست و پنج سال از تاریخ تولید ضمانت می گردد.