زیباپن

تولید کننده پیشرفته ترین سیستمهای انواع قالب و پنجره های دوجدارهUPVC و شیشه ها

+98 9125866948
info@zibapan.ir

هیئت مدیره

اعضای هیت مدیره شرکت زیبا پن صنعت

 
-مدیر کل شرکت: جناب آقای مهندس مهدی نایب آقا
   
    مدیر عامل بخش UPVC وشیشه : مهندس مجتبی نایب آقا
        مدیرعامل بخش قالبسازی و فروش و نصب : مهندس محمدرضا نایب آقا
  
 - که هر بخش دارای سرپرست پرسنل و  پرسنل ها میباشد:
           سرپرست سالن داخلی قالبسازی : مهندس توکلی
           سرپرست سالن داخلی UPVC : امید سلیمانی
          سرپرست سالن داخلی بخش توری: علی غفران کمیل